ศาลภาษีอากรกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

คู่มือศาลภาษีอากรกลาง
กฎหมายศาลภาษีอากรกลาง
  1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๔
  2. Act for the Establishment of and Procedure for Tax Court B.E. 2528 (1985) (As Amended) and Rules for Tax Cases B.E. 2544 (2001)

การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรกลาง
  1. เงื่อนไขก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง การคิดค่าขึ้นศาล การนัดพิจารณาและการนัดความ ในศาลภาษีอากรกลาง
  2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลภาษีอากรกลาง
  3. การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรกลาง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544
  4. การยื่นบัญชีระบุพยาน และการมาเป็นพยานในศาล
  5. คู่มือแนะนำการใช้โปรแกรม “สืบค้นข้อมูลคดีศาลภาษีอากรกลาง”


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ