ศาลภาษีอากรกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technologyข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

28

เมื่อวันที่ 13 และวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ประชุมผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างในศาลภาษีอากรกลาง เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานโดยให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันดำเนินงานตามภารกิจของศาล น้อมนำนโยบายประธานศาลฎีกามาสู่การปฏิบัติ และพัฒนาให้ศาลภาษีอากรกลางเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลกฎหมายภาษีอากร นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ