ศาลภาษีอากรกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
คู่มือศาลภาษีอากรกลาง
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

19

วันที่ 12-13 มกราคม 2561 ศาลภาษีอากรกลางจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต หลักสูตร “การเจริญสติและหลักธรรมในการปฏิบัติงาน” โดยมี พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร และพระมหาสุขมโนญาณ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้บรรยายธรรม โดยมีนายสุทิน นาคพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย ข้าราชการตุลาการข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการลูกจ้างในศาลภาษีอากรกลางและประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาบุคลากรของศาลภาษีอากรกลางให้มีความพร้อม ทำงานทุกขณะจิตเพื่อเป้าหมายขององค์กร และร่วมกันทำความดีถือศีล ต้ังจิตภาวนา ฝึกปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อก่อให้เกิดสติและนำหลักธรรมไปเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและการครองตนต่อไป
อ่านข่าว