ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

ศาลภาษีอากรกลางจัดโครงการอบรมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเรื่อง ระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง งานศูนยืนัดความ และงานหน้าบัลลังก์
เอกสารแนบ