ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ประชุมมอบนโยบายผู้พิพากษา และข้าราชการศาลภาษีอากรกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ประชุมมอบนโยบายผู้พิพากษา และข้าราชการศาลภาษีอากรกลาง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายสุทิน นาคพงศ์     อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ประชุมผู้พิพากษา และข้าราชการในศาลภาษีอากรกลาง เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงาน โดยให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันดำเนินงานตามภารกิจของศาล  นำนโยบายประธานศาลฎีกามาปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาให้ศาลภาษีอากรกลางเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านภาษีอากร มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ทั้งนี้ เพื่อรองรับและผลักดันให้ศาลภาษีอากรกลางเป็นศาลนำร่องสู่การเป็นศาล E – court ต่อไป  


เอกสารแนบ