ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

ศาลภาษีอากรกลาง จัดโครงการฝึกอบรมปฎิบัติธรรมพัฒนาจิต หลักสูตร "การเจริญสติและหลักธรรมในการปฎิบัติงาน"

ศาลภาษีอากรกลาง จัดโครงการฝึกอบรมปฎิบัติธรรมพัฒนาจิต หลักสูตร "การเจริญสติและหลักธรรมในการปฎิบัติงาน"
วันที่ 12-13 มกราคม 2561 ศาลภาษีอากรกลางจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต หลักสูตร “การเจริญสติและหลักธรรมในการปฏิบัติงาน” โดยมี พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร และพระมหาสุขมโนญาณ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้บรรยายธรรม โดยมีนายสุทิน นาคพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย ข้าราชการตุลาการข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการลูกจ้างในศาลภาษีอากรกลางและประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาบุคลากรของศาลภาษีอากรกลางให้มีความพร้อม ทำงานทุกขณะจิตเพื่อเป้าหมายขององค์กร และร่วมกันทำความดีถือศีล ต้ังจิตภาวนา ฝึกปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อก่อให้เกิดสติและนำหลักธรรมไปเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและการครองตนต่อไป


เอกสารแนบ