ศาลภาษีอากรกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • อำนวยยุติธรรม เลิศล้ำวิชาการ ร่วมงานสามัคคี บริการดีมีน้ำใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี : Provide Justice Enrich Knowledge Commit Unity Friendly Service Accomplish Technology

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลภาษีอากรกลาง ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพพนักงานต้อนรับประจำศาลภาษีอากรกลาง” และ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”
เอกสารแนบ